Retur og pant

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


Avtalen er inngått i.h.t. nedenstående betingelser, såfremt disse ikke er avviklet på grunnlag av skriftlig overenskomst mellom partene. 


PRISER OG LEVERINGSVILKÅR
Alle våre priser oppgis eks. mva. Siden prisendringer kan oppstå utenfor vår kontroll, som f.eks. prisendringer fra leverandør, valutaendringer, avgiftsendringer mm., forbeholder vi oss retten til å kunne endre prisene i vår veiledende prisliste uten forvarsel. Ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg. Alle våre priser oppgis fritt levert MECAs avdelinger og frakt kommer i tillegg hvis ikke annet er avtalt. På eventuelle restleveringer belastes ikke frakt og ekspedisjonsgebyr. Levering skjer direkte til kjøperens adresse i.h.t. MECA Norway AS sin standard leveringsmåte for nevnte produkt om ikke annet er avtalt. Innsigelser på fakturaen må meddeles MECA senest 10 dager etter mottakelsen av denne.
Vi forbeholder oss retten til å godkjenne ordre.


BETALINGSBETINGELSER
Kreditt kun etter avtale. Ved godkjent kreditt gis det netto 10 dagers betalingsfrist, der annet ikke er avtalt på forhånd. Ved for sen betaling tilkommer purregebyr og morarenter. 


SALGSPANT
Varene leveres med salgspant, og panteretten består inntil fullt oppgjør har skjedd, med tillegg av eventuelle renter og omkostninger. MECA Norway AS har salgspant i samtlige varer som er spesifisert på ordren og for hele kjøpesummen.


GARANTIVILKÅR
Produsentenes garantier gjelder som hovedregel. Betingelsene for all garanti er at verktøyet/utstyret er fagmessig riktig brukt. Dersom det skulle forekomme garantifeil sendes verktøyet/utstyret i retur til MECA Norway AS, med forklaring på hva som er feil, og med kopi av faktura/pakkseddel. 


REKLAMASJONER
Kjøperen forplikter seg til å undersøke varene straks de er kommet i hans besittelse. Reklamasjoner som følge av feil, manko eller mangler, må skje straks og senest innen 5 dager. MECA forbeholder seg retten til å utbedre produktet.


TRANSPORTSKADE
Kontroller antall, godset og emballasjen før fraktseddel kvitteres. Ved feil må det øyeblikkelig, uten ugrunnet opphold, tas kontakt med befrakter som er ansvarlig for dette, samt påføre fraktedokumentet en beskrivelse av skaden. Dersom MECA Norway AS er ansvarlig for frakten vil da MECA Norway AS kreve erstatning fra befrakter og utbedre skaden eller utlevere ny erstatningsvare til kunde. 


RETUR
Retur av vare skal kun forekomme ved forhåndsgodkjenning. Kopi av faktura/pakkseddel skal alltid vedlegges. Er årsaken til retur feil fra MECA Norway AS sin side, erstattes varens nettoverdi og fraktutlegg. Er årsaken en annen en nevnt overfor, og varen er feilfri og i original emballasje, krediteres det 80 % av nettoverdi på varen. Avsender er pliktig til å fylle ut nødvendige transportdokumenter, og dokumentasjon for levert gods til transportør benyttes. Returfrakt bekostes av kunden. Spesialbestilte varer kan dog ikke returneres. 


ØKONOMISK ANSVAR
MECA Norway AS sitt økonomiske ansvar begrenser seg til verdien av de leverte produkter. MECA Norway AS påtar seg således ikke ansvar for produksjonstap, skade på person eller gods, eller tap av forventet fortjeneste ref. følgeskade. 


FORCE MAJEURE
MECA Norway AS fritas for leveringsplikt og kan ikke holdes erstatningsansvarlig for manglende levering eller forsinkelse, som blir umulig eller medfører uforholdsmessig store kostnader, på grunn av forhold utenfor bedriftens kontroll, herunder krig, krigsfare, streik, blokade, boikott, offentlig inngrep og reguleringer og naturkatastrofer.